Tasa-arvo

Rauman normaalikoulun tasa-arvosuunnitelma on Opetussuunnitelma 2016 otsikon alla kohdassa:

17. Suunnitelmia ja ohjeistuksia

Tällä sivulla on kuvaus tasa-arvohankkeesta, joka toteutettiin v. 2014-2016.

Tasa-arvohanke - Tasa-arvoinen koulu on hyvinvoiva koulu

Rauman normaalikoulu sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta tasa-arvohankkeeseen.

Projektissa on käytetty paljon Suomen Mielenterveysseuran aineistoja, koska niiden avulla on ollut helppo avata oman elämän hallintaa ja kohdata haasteita.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Antaa tukea, joka takaa koulutuksellisen tasa-arvon riippumatta perheen elämäntilanteesta: henkisestä jaksamisesta, sosiaalisen tai taloudellisen tilanteen muuttumisesta
 2. Ennaltaehkäistä vanhempien kokeman työttömyyden mukanaan tuoman elämäntilanteen vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
 3. Tukea koulutusmyönteisyyttä, koulumotivaatiota, koulussa käymistä ja läksyjen tekemistä sekä ohjata (ei järjestää) kehittävään harrastustoimintaan.
 4. Antaa tukea, jolla tulevaisuuteen suuntautuminen mahdollistuu.
 5. Mahdollistaa opiskelijoille työskentely tai saada tietoa lapsen parhaaksi toimimisesta ja kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.

Lukuvuosi 2014 - 2015

 Rauman normaalikoulu haki avustusta palkatakseen tasa-arvo -hankkeeseen työntekijän, jonka tehtäväalueena oli hankesuunnitelman toteuttaminen. Rahoituksen määrä ei kuitenkaan mahdollistanut työntekijän palkkaamista hankerahoilla. Normaalikoulu palkkasi lukuvuodeksi 2014- 2015 omarahoitteisesti kokopäiväisen kuraattorin. Myöhemmin  osoitettiin hankkeen rahoituksella psykologille lisätunteja, jotta saatiin toteutettua mm. Askeleittain -ohjelmaa.

Oppilashuoltoryhmä keskusteli lukuvuoden 2014 -2015 kokouksissaan useasti tasa-arvo- hankkeeseen tarkoitetun rahoituksen käytöstä. Päädyttiin korostamaan erityisesti mielen hyvinvointia.

Lukuvuosi 2015 - 2016- Hyvän mielen lukuvuosi

Lukuvuosi 2015 - 2016 oli hyvän mielen lukuvuosi, jonka aikana opettajat ja opiskelijat toteuttivat mielen hyvinvointiin liittyviä tunteja. Viikko 42 oli erityinen hyvinvointiviikko, jolloin mielen hyvinvoinnin asiat olivat painotetusti esillä luokissa ja välintunneilla.

Luokissa oppilaat pohtivat:

 • mitä hyvinvointi tarkoittaa?
 • kouluviihtyvyyttä ja omaa vaikutustaan siihen
 • työn ja huvin tasapainoa
 • mistä hyvä mieli syntyy ja mitkä asiat tuottavat hyvää mieltä?
 • itsestä välittämistä ja omien vahvuuksien löytämistä
 • hyvää kaveruutta
 • sosiaalisen median käyttöä/hyviä tapoja/mielipahan aiheuttajia

Luokassa harjoiteltiin:

 • avun pyytämistä
 • tunteiden tunnistamista ja nimeämistä
 • yhteistoimintaa leikkien avulla

Luokissa tehtiin:

 • itsetutkiskelevia kirjoituksia
 • unelmista ja tulevaisuushaaveista kertovia kirjoituksia, kuvia jne.
 • omien ominaisuuksien toteemeja

Välitunneilla oli hyvän mielen tekemistä:

 • hyvän mielen lausahduksia ja tervehdyksiä
 • terveisiä luokkatovereille, vanhemmille, isovanhemmille ja lemmikeille
 • otettiin kaverikuvia, joissa oli esillä tunnekortteja
 • ilmepeliä korteilla

Tunnetunnit kaikille luokille

Psykologi piti lukuvuoden 2015 - 2016 aikana tunnetunteja jokaisessa luokassa. Käsiteltiin erilaisia tunteita ja pyrittiin tunnistamaan niitä. Toteuttamisen lähtökohtana olivat oppilaiden omakohtaiset tuntemukset ja kokemukset.

Kaksi vanhempainiltaa syksyllä 2015

Vanhempainilloissa kerrottiin tasa-arvohankkeesta ja mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Vanhempia kehotettiin vastaamaan järjestettävään kyselyyn, jonka avulla heidän toiveitaan huomioitaisiin.

Kysely vanhemmille syksyllä 2015 vanhemmuuden tukemisesta

Kyselyn perusteella vanhemmuuden huolet liittyivät usein muuttuvaan maailmaan, uhkiin ja nyky-yhteiskunnan arvoihin. Elämän hektisyys ja erilaiset paineet kuormittavat perheitä, jotka pohtivat miten selvitä vanhempana tässä viidakossa. Kyselyn perusteella saimme vanhemmilta seuraavia toiveita:

 • vertaistukea tarvitaan
 • toiminnallinen vanhempainilta vanhemmuudesta
 • rajojen asettaminen murrosikäiselle
 • sosiaalinen media ja sen rajat
 • läpinäkyvyyttä koulun ja kodin yhteistyöhön
 • koulukiusaamisen seuraukset
 • täydellisyyteen pyrkivien lasten kokema stressi
 • etävanhemmuuden ja yhteishuoltajuuden haasteet   

Kyselyn tuloksia hyödynnettiin suunniteltaessa hankkeen toimia ja tilaisuuksia.

Syksy 2016

Kasvamme yhdessä – ilta oppilaille ja huoltajille

Tasa-arvohankkeen kyselyyn vastanneet vanhemmat halusivat aikaa keskustelulle ja vertaistuelle. Toiveena oli vanhempainilta, jossa saisi tukea omalle kasvatustyölle.  Tästä tarpeesta ja toiveesta lähti ”Kasvamme yhdessä”-illan toteuttaminen. Kasvamme yhdessä- ilta toteutettiin 7.11.2016 yhteistyössä Rauman kaupungin nuorisopalveluiden, Rauman seudun katulähetyksen, Rauman seurakunnan nuorityön ja Rauman normaalikoulun kanssa. Iltaan osallistuivat vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja heidän huoltajansa.

Illan aluksi Tähtiverstas ry esitti näytelmän ”Valinta”, jossa roolihenkilöt joutuvat päihteiden kanssa valintojen eteen. Esityksen jälkeen päihdetyöntekijä ja kokemusasiantuntija puhuivat päihteisiin ja niiden käyttöön liittyvistä asioista. Sen jälkeen oppilaat ja vanhemmat siirtyivät luokkiin, joissa koulutetut ohjaajat ohjasivat keskustelua ryhmissä ja nautittiin samalla terveellinen iltapala.

Palautteen perusteella oppilaat, huoltajat ja opettajat kokivat illan antoisaksi. Osallistujia oli n. 300 (vuosiluokkien oppilasmäärä on 137).

Askeleittain – ohjelma, joka tukee sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja

Askeleittain-opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1.-5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Nämä taidot edistävät tutkimusten mukaan lasten koulumenestystä ja myöhemmin heidän menestymistään työelämässä. Väkivaltaisia tilanteita voidaan välttää, kun suuttumuksen ja kiukun tunteita opitaan käsittelemään eri menetelmien avulla.

Terveystieto on kouluissa oppilaiden psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia tukeva oppiaine. Sosiaaliset taidot ja elämänhallinnan taidot mainitaan opetussuunnitelmassa terveystiedon opetuksen osa-alueina. Sisältöinä mainitaan mm. empatia, tunteiden säätely ja ongelmanratkaisutaidot. Nämä vastaavat tavoitteet ovat myös Askeleittain-ohjelman taustalla. Ohjelma tarjoaa koulun arkeen konkreettisen menetelmän, työkalun jolla siirtää kauniit sanat arjen todellisuuteen.

Askeleittain – ohjelman keskeiset sisältöalueet:

 • Empatiataidot *taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita
 • Itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot *taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelman määrittelyn jälkeen eri vaihtoehdoista
 • Tunteiden säätely *ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden käsittely eri tekniikoiden avulla siten, että voi kohdata tunteita nostattavat tilanteet rauhallisesti, ilman aggressiota

Ohjelman lähtökohtana on tutkimuspohjainen teoriatieto, jonka keskeisenä ajatuksena on se, että tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin taitoja. Pitkittäistutkimuksissa on havaittu, että ohjelma käytön myötä viihtyvyys ryhmissä lisääntyy ja kiusaaminen ja väkivalta ryhmissä vähenevät. Tutkimusten mukaan ohjelman käyttö lisäsi selvästi lasten myönteistä sosiaalista käyttäytymistä, myös ahdistuneiden, masentuneiden ja vetäytyvien lasten. Ohjelman on todettu vaikuttavan ehkäisevästi myös päihteiden käyttöön.

Ohjelman toteutuksessa ryhmän ohjaaja näyttää lapsiryhmälle kuvataulun (A3-kokoa) ja keskustelee viikoittain kuvan kertomasta tilanteesta. Lapsia kehotetaan eläytymään kuvan tilanteeseen, ja sitten miettimään kuinka eri tilanteissa voisi toimia. Lapset saavat arvioida eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoja ja he yrittävät löytää toimivia ratkaisuja, joita he voisivat oikeastikin käyttää. Suunnitelmia kokeillaan yhdessä opettajan kanssa erilaisten harjoitusten ja roolileikkien avulla. Näitä taitoja vahvistetaan viikon aikana koulun arjessa. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kodin kanssa. Kotiin lähetetään säännöllisesti tietoa ryhmän etenemisestä ja vinkkejä miten taitoja voi myös kotiarjessa harjoitella. Askeleittain-ohjelman alkuperäinen nimi Second Step viittaa kodin ensisijaisuuteen tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opetuksessa, päiväkodin ja koulun ollessa juurikin "toinen askel".

http://www.hogrefe.fi/testit/askeleittain/

Puuttumisen polkua mahdollisuuksien matkalle

Puuttumisen polkua mahdollisuuksien matkalle on toimintatapa, jonka avulla konkreettisesti havainnollistetaan, miksi puuttuminen on tärkeää ja mitä mahdollisuuksia muutos tuo mukanaan. Tavoitteena on lisätä kykyä orientoitua tulevaisuuteen ja omien unelmien toteuttamiseen sekä luottamusta omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa elämään. Mahdollisuuksien polun löytäminen edellyttää aina yksilöllistä kohtaamista.

Yhteistyökumppanit

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa tehtävä yhteistyö keskittyi opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen. Opiskelijat toteuttivat mielen hyvinvoinnin teemoja lukuvuoden 2015 -2016 aikana. Heille annettiin koulutusta mielen hyvinvoinnista syksyllä 2015. Muita yhteistyökumppaneita olivat:

 • Rauman kaupungin nuorisopalvelut
 • Rauman seudun katulähetys
 • Rauman seurakunnan nuorisotyö

Yhteistyökumppanit olivat tärkeässä roolissa Kasvamme yhdessä – illan toteuttamisessa.

Hankkeen onnistumisen arviointi ja kehittäminen jatkossa

Tasa-arvo-hanke antoi mahdollisuuden kehittää mm. oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä tunnistaa omia vahvuuksiaan. Selviytymisen kokemus itsetuntemuksen kautta oli hankkeessa merkittävänä päätavoitteena. Huoltajien ja oppilaiden osallisuutta korostettiin ja se toteutui hyvin. Hankkeen rahoituksen avulla saatiin toivottua lisäresurssia toteuttaa ja kokeilla oppilaiden ja eri ammattiryhmien yhteistyönä monenlaisia yksittäisiä oppilaita ja oppilasryhmiä tukevia toimintoja.

Tasa-arvohanke loi hyvän pohjan kokonaisvaltaisen tasa-arvon kehittämiselle koulussa. Oppilaat saivat valmiuksia ja uskallusta ja myös opettajat saivat kokemusta tunteiden opettamisesta ja vaikeista asioista puhumisesta. Tasa-arvosuunnitelmien tekemiselle saatiin hyvä avaus, joten keskustelua ja työskentelyä oli helppo jatkaa.

Kunkin oppilaan oman identiteetin löytyminen ja elämänhallinnan vahvistaminen on mahdollista vain tasa-arvoisessa koulussa, jossa oppilaiden uskoa tulevaisuuteen pyritään vahvistamaan mahdollisuuksien näkemisen kautta.

päivitetty 23.8.2020

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi